Letnice - síla Božího Ducha dodává odvahu

19.5.2021

Letnice - síla Božího Ducha dodává odvahu  Svátek Letnic, který se slavil padesát dní po svátku židovských Velikonoc zvaném Pascha. Letnice celé toto slavnostní období uzavíraly. Byl to poutnický svátek na poděkování za úrodu po skončených žních (Letnice se řeknou řecky „pentekosté“, což znamená „padesátý den“). Lidé si připomínali Boží smlouvu s izraelským národem a předání Desatera na hoře Sinaji. Do Jeruzaléma opět proudily davy poutníků.

***

Od okamžiku, kdy se Ježíš vrátil ke svému Otci do nebe, modlil se Petr a ostatních deset apoštolů společně se ženami, které Ježíše následovaly jako jeho učednice, s jeho matkou Marií a jeho příbuznými ve veliké jednotě o dar přislíbené síly Ducha Svatého, nebeského Utěšitele.

Zrádce Jidáš už nežil. Místo dvanáctého apoštola byl volný a Petr jej chtěl doplnit. Tím dvanáctým se měl stát někdo, kdo znal Ježíše od jeho křtu v Jordánu a kdo byl i svědkem jeho zmrtvýchvstání. Losovali tedy a los padl na Matěje. 

Nadešel svátek Letnic. Apoštolové zrovna seděli ve své horní místnosti spolu s Marií, Ježíšovými příbuznými a učedníky – když tu se stalo něco neobyčejného:

Najednou uslyšeli z nebe hukot, jako by se zvedala mohutná bouře. Ten hukot naplnil celý dům. Před očima se jim objevilo cosi jako ohnivé jazyky, a ty se rozdělily tak, že na každém z přítomných spočinul jeden. Boží moc uchvátila každého v místnosti jako ohnivá bouře. Začali hovořit jinými jazyky. Vyběhli ven na ulici a říkali, co jim Boží Duch vnukal.

Do Jeruzaléma se na svátky sešlo mnoho zbožných Židů ze všech koutů světa. Seběhli se, když zaslechli to burácení, a byli celí bez sebe, protože každý z nich slyšel Ježíšovy přátele z Galileje hovořit svou vlastní řečí, a tak mohli rozumět, co jim ti Galilejci zvěstovali o velikých Božích skutcích. 

„Co to znamená?“ ptali se jeden druhého.

Jenže mnozí se také posmívali a tropili si z nich žerty: „To je tím sladkým vínem! Jsou opilí!“

„Opilí, v devět hodin ráno? To tedy ne!“ hájil je Petr. Spolu s ostatními apoštoly vystoupil a začal ke shromážděným slavnostně promlouvat: „Vy Židé i vy všichni ostatní, kdo zrovna pobýváte v Jeruzalémě! Tito lidé nejsou opilí, jak by si mnozí z vás mohli myslet, ale právě teď, v tomto okamžiku se naplňují slova proroka Joela: 

 

Letnice - seslání Ducha svatého

,V posledních dnech se stane, říká Bůh,

vyliju svého ducha na lidi. 

Vaši synové a dcery budou prorokovat,

vaši chlapci budou hledět na Boží tajemství

a vaši starci budou mít sny o svatých věcech. 

Také svým služebníkům a služebnicím 

dám nahlédnout do svého srdce

a zvěstovat moudré věci. 

Způsobím divy nahoře na nebi

a mocné skutky dole na zemi, 

ještě než přijde můj den, den Boží slávy. 

Tak se stane: kdo mě bude vzývat,

toho zachráním.‘ “

 

„A tak,“ pokračoval Petr, „lidé, poslouchejte, co vám říkám: Ježíše z Nazareta, kterého Bůh mezi vámi potvrdil mocnými činy, toho jste rukama bezbožných dali přibít na kříž a zavraždit! Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, jak už řekl sám král David: Bůh nemůže ponechat Mesiáše napospas říši zemřelých! A my dosvědčujeme, že Ježíš žije. Buďte si proto jisti: tím Pánem a Mesiášem učinil Bůh právě jeho, ukřižovaného Ježíše!“

Ta slova je zasáhla přímo do srdce. Ptali se Petra, ostatních apoštolů a žen: „Přátelé, co máme dělat?“ 

„Obraťte se k Bohu!“ volal Petr. „Dejte se pokřtít ve jménu Ježíše Krista, budou vám odpuštěny hříchy a dostanete dar Ducha Svatého! Tento příslib neplatí pouze pro vás a pro vaše potomky, ale pro všechny lidi zblízka i zdaleka, které si Bůh povolá. Pojďte tedy a nechte se zachránit!“

Všichni, kdo ta slova slyšeli, se dali pokřtít – toho dne na tři tisíce mužů. Drželi se apoštolského učení a vytvořili společenství při modlitbě i při lámání chleba. Rukama apoštolů bylo vykonáno mnoho mocných činů a lidé nevycházeli z úžasu. Všichni totiž, kdo uvěřili v Ježíše Krista, žili jako jedna rodina a o všechno se dělili. Prodávali svůj majetek, a dávali z toho každému, co kdo potřeboval k životu. Společně se modlili v chrámu a po pořadě se scházeli v domech ke slavení svaté večeře. Získali si oblibu u lidí a Bůh k nim denně přiváděl nové přátele.

(podle Skutků apoštolů 2,1–24.36–47) 

Z knihy

Náhled

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému